Historie sboru dobrovolných hasičů v Bohdašíně

Uplynulá doba od založení sboru je poznamenána velkými změnami v technice, které zasáhly i do vývoje hasičských spolků. Práce dobrovolných hasičských sborů není myslitelná bez tradic, které se upevňovaly hned od jejich počátků. Staré sousedské tradice vzájemně chránit bližního, pomoc postiženému, společná práce pro dobro a prospěch celku jsou platné dnes stejně jako v minulosti. Práce člena sboru dobrovolných hasičů učí i smyslo pro povinnost, připravenosti a péči o techniku.


Vznik dobrovolných hasičských sborů v Čechách je spjat s rokem 1864 a městem Velvary, kde vzniká první hasičský sbor. Vydání spolkového zákona v roce 1867 umožnilo zakládání dalších sborů, a to nejvíce ve městech, kde k tomu byly potřebné finanční prostředky. Na vesnicích v okolí se hasičstvo šíří prostřednictvím Místního dobrovolného sboru vzájemně pojišťovacího spolku ve Spech, který vznikl z bývalé pojišťovny. Své jednatele měl téměř v každé obci a byl velmi nápomocný ve vybavování založených hasičských sborů. Tak se tomu stalo i u nás.

K založení sboru v Bohdašíně dal podnět požár z 24. května 1885, který vypukl u Josefa Vymetálka čp. 49 o jedenácté hodině dopolední a který se vlivem značného větru rozšířil během čtvrt hodiny na výměnečnou chalupu a hospodářskou budovu čp. 45 a v blízkosti také na chalupu čp. 46. Dále se potom rozšířil na stavební stodolu čp. 44 a také na stodolu čp. 43.

Protože v té době nebyl v obci dosud žádný stroj na hašení požárů a neexistoval ještě hasičský spolek, v následujícím roce se obecní zastupitelstvo za vedení starosty Josefa Macha, rolníka z čp. 45 a Josefa Holého z čp. 61, rozhodlo zakoupit pro naší obec novou dvoukolovou ruční stříkačku. Na jejich podnět byl v září 1886 ustaven Dobrovolný hasičský sbor v Bohdašíně.

Od začátku působil jako samostatný spolek, na svých vlastních stanovách. Prvním velitelem sboru byl zvolen Jan Marek z čp. 6. Již začátkem roku 1887 čítal sbor 27 členů. Výjezdy s novou stříkačkou byly na větší vzdálenost obtížné, a proto v tomto roce obec zakoupila ke stroji předek, aby byl možný zápřah. Dále byla ke zvonici přistavena kolna pro potřeby hasičského sboru.

Jako stejnokroj si členové sboru pořídili režné spodky z přízového atlasu s červeným prýmkem po straně a čepici, tzv špalíčky, se žlutým dracunovým prýmkem a vpředu nahoře se žlutým kovovým znakem.
Takto zřízený sbor trval až do konce ledna roku 1887, kdy vstoupil do Dobrovolného hasičského sboru vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni politického okresu Rychnovsko - Novoměstského se sídlem ve Spech. Ten zapůjčil našemu sboru dostatek hasičské výzbroje a výstroje. Zároveň byly přijaty stanovy tehdejšího velesboru Sepského a byla provedena volba představenstva sboru.

Novým velitelem byl zvolen Josef Štěpán čp. 44, náměstkem Jan Mádr čp. 19 a za výbor Antoní Přibyl čp. 54. Ještě téhož roku si sbor pořídil parádní stejnokroj - hnědé soukenné blůzy a tmavé spodky. V tomto roce se sbor poprvé zúčastnil sjezdu veřejného cvičení župy Sepské v Trnově. 


Historie sboru v letech


1887
2. února se konal první hasičský ples. Hasičský sbor poprvé zasahoval v dubnu, kdy se zúčastnil hašení velkého požáru ve Slavoňově. 

1888
V srpnu se sbor zúčastnil požáru v Dobrušce a za svou činnost byl odměněn veřejnou pochvalou. 
 
1890
Za velitele sboru byl zvolen opět Josef Štěpán čp.44. V tomto roce bylo pořízeno hasičské razítko, lucerna, čtyři ruční plechové stříkačky, z toho jedna přenášecí. 

1892
Při požáru v Bohdašíně, který vznikl ve stavení J. Čejpy, tzv. habřinského, se sbor pokusil o záchranu stodoly, což se také zdařilo. Za úspěšný zásah dostal sbor od pojišťovny odměnu 10 zlatých. 

1893
Na jaře si sbor pořídil nové čepice a stejnokroj skládací se z tmavomodré čamary a spodek téže barvy. Dne 3. července se sbor zúčastnil slavnostního rozvinutí praporu Dobrovolného hasičského sboru v Novém Městě nad Metují. velitel J. Štěpán se následkem pomluvy vzdal velitelství a sbor po tříleté období řídil Ant. Přibyl čp. 52. Počínaje tímto rokem byla sboru vyplácena obecním úřadem peněžitá podpora 5 zlatých ročně. 1895
Tuto dobu čítal sbor dobrovolných hasičů v Bohdašíně 24 členy a župa se uvolnila každoročně uhradit pojistné za členy ze své pokladny. 1896 
V tomto roce byla župa Sepská připojena k ústřední jednotě hasičského pro Království české a rovněž župa pojistila veškeré své členy proti úrazu u ústřední úrazové hasičské pojišťovny. Za velitele sboru byl zvolen Alois Přibyl čp. 5. Dne 23. července zaslal Adolf Popelka 50 knih a sešitů k založení vlastní knihovny hasičského sboru. 26. července pořádal sbor na oslavu svého desetiletého trvání slavnost u Osičiny. Bylo pěkné počasí a na vstupném se vybralo 53 zlatých. Ze sousedních sborů byli přítomní Nový Hrádek - 26 mužů, Slavoňov - 16 mužů, Mezilesí - 26 mužů, Jestřebí - 14 mužů, Sendraž - 27 mužů. 13.9. se sbor nechal vyfotografovat Václavem Novákem, bylo vyrobeno 25 kusů fotografií za 15 zlatých. 

1897 
Sbor si pořídil opět nový plátěný stejnokroj - hnědé blůzy, šedé kalhoty a šedé čapky. Dne 1. dubna se župa Sepská mění na župu Albrechtickou. V září obdržela obec Bohdašín příspěvek 50 zlatých a tuto částku věnovala na zakoupení ještě jedné stříkačky, tzv. berlovky, jednoho dílu hadic a jednoho dílu savic. 1898 
12. června se sbor zúčastnil slavnosti 100 let narození Františka Palackého, která se konala v Krčíně za velké účasti spolků a obyvatel. Náš sbor se zúčastnil ve stejnokroji v počtu 11 mužů.13.června v 9 hodin se sbor zúčastnil velkého slavnostního ohně, který obec pořádala v předvečer 100. narozenin Františka Palackého na staré silnici u Hliníků. 17. července se konal sjezd a zároveň veřejné cvičení hasičských sborů v Bačetíně, kde byl patnácti členy zastoupen i náš sbor. Toho roku nebyly v okolí žádné požáry, to znamená, že náš sbor ani v jednom požáru nezasahoval, což se za jeho existence ještě nepřihodilo. 

1899
Tohoto roku se opět provedla volba představenstva a za velitele byl opět zvolen Alois Přibyl čp. 5. Zřídil se také nový čamarový stejnokroj, na který ve valné schůzi 18. února přistoupilo 23 mužů. Pořídili si nové čepice, tzv. poděbradky. Dne 16. července se konal župní sjezd a okrskové cvičení ve Vrchovinách. Bylo pěkné počasí a sjezd se zdařil. Přítomno bylo 26 hasičských sborů, sedmnácti členy byl zastoupen i náš sbor. Dne 11.6 se sbor zúčastnil výletu na Sendraž v počtu patnácti členů. Také v tomto roce sbor nezasahoval při požáru. 
 
1901
V tomto roce se konal 14.července župní hasičský sjezd na louce Josefa Popelky a cvičení na budovu Josefa Grima a chaloupku Josefa Dyntary čp. 25. Při tomto cvičení se používaly hákové žebříky k výstupu na střechu budovy. Ráno před začátkem slavnosti byly vypáleny slavnostní salvy z hmoždíře. V habrovém hájku zvaném Hrobka se za pěkného počasí odbývala slavnostní zábava. 

1905
Dle zápisu z valné schůze, konané 28. července, byl velitelem opět zvolen Alois Přibyl. Sbor se zúčastnil červencového požáru v Ohnišově a 9. července sjezdu dobrovolných hasičů v Libchyních. Sbor odebíral časopis Hasičské rozhledy. 1906 
Výroční valná shůze se konala 7. ledna v domě velitele sboru čp. 5. Dne 11. února byl pořádán hasičský ples. Od firmy Stratílek z Vysokého Mýta byl zakoupen naviják na hadice za 70 korun s 6 %ní srážkou při hotovém placení. Sbor oslavil 20 let svého trvání. 

1907 
Dne 26. ledna byl pořádán ples. Dle zápisu bylo zjištěno, že sbor založil v roce 1896 vlastní knihovnu, která měla v roce 1907 100 svazků. Sbor prováděl šestkrát do roka cvičení a také se zúčastnil dvou sjezdů - 29. června ve Lhotě u Nového Města nad Metují v počtu 7 členů a 4. srpna v Novém Hrádku 20 členy. 13. srpna zasahoval při požáru v Tisu. V tomto roce se konala jedna schůze sboru. 1908 
Sbor začíná svou činnost 26. ledna plesem. Pokračuje v provádění cvičení. Přistoupil Karel Žalud čp. 51. Při volbách nedošlo ke změnám. 

1909 Členové sboru se účastnily církevních slavností ve Slavoňově. Bylo odhlasováno pořídit si nové čapky. Příjem sboru za tento rok byl 93,99 korun, vydáno a v kampeličce uloženo 230 korun. 
 
1910 
V tomto roce byly zakoupeny čapky poděbradky podle předpisu ČZHJ a každý člen přispěl na zakoupení částkou 1 K, zbytek zaplatil spolek. 

1911
Došlo ke změnám ve výboru. Novým velitelem se stal Mach Jan a náměstkem Grim Josef. 6. května sbor zasahoval při požáru v Bohdašíně čp. 41. Dne 16. července oslavil sbor 25 let trvání. Bývalý velitel Alois Přibyl byl jmenován čestným členem a obdržel od c. k. hejtmanství v Novém Městě nad Metují diplom za zásluhy o hasičský sbor. Dopoledne se sbor zúčastnil bohoslužeb ve Slavoňově, odpoledne se konal koncert s valskou hudbou. Hostinský Josef Čtvrtečka se uvolil, že zaplatí sboru 1hl čepovaného piva 2 K. Na tuto slavnost si sbor pořídil nové plátěné kalhoty. 

1912 
Sbor zakoupil od ústřední prodejny hasicích potřeb ve Smíchově 40 m hadic za 72 K a lékárničku za 23 k. 

1913
Sbor obdržel od zemského výboru subvenci 120 K. 

1914 
15. února byl pořádán ples. Veškerou činnost zastavila 1. světová válka. Z naší obce narukovalo kolem 70 lidí do různých koutů Rakouska-Uherska. Sbor obdržel od vzájemné pojišťovny Náchod 10 K za účinné hašení požárů. 

1915 
Od firmy Boh. Pádr ze Smiřic bylo zakoupeno 20 m hadic a 2 m savic. Sbor obdržel od I. české vzájemné pojišťovny v Praze 30 K. 

1916-1918
V obci byl těžký život, 19 členů sboru bylo na různých bojištích. Velitele zastupoval Alois Přibyl. 

1919 
Po dlouhé době bylo dohodnuto pořádat znovu ples. Protože stoupaly náklady na jeho pořádání, bylo stanoveno vstupné: svobodní páni 4 Kč, dámy 3 Kč, ženatý pár 5 Kč. Ples se uskutečnil 16. února. Po delší době se také konaly volby. Velitelem byl zvolen Jan Mach, náměstkem Josef Linhart čp. 40, jednatelem Alois Přibyl, členem výboru Matěj Čejpa. Sbor se zúčastnil slavnosti 28. října při výročí naší samostatnosti. Za přispívajícího člena byl přijat Václav Přibyl s poplatkem 20 hal. měsíčně. Dne 28.12 sehrál ochotnický spolek divadelní představení ,,Nevěsta cikánská". Konaly se 3 schůze. 
 
1920 
18. ledna byl uspořádán hasičský ples. Přistoupili 3 členové - Ševc Antonín, Valášek Adolf, Martínek Jaroslav. Příjem za tento rok činil 743 Kč 43 hal. a bylo vydáno 710 Kč 53 hal. Sbor podává žádost obecní správě o zvýšení příspěvku. Schůzová činnost zůstává slabá. 

1921 
Z důvodů velkých finančních nákladů nebyl v tomto roce pořádán ples. 

1922 
Znovu byl pořádán ples 12. února, došlo ke zvýšení vstupného - páni 7 Kč a dámy 5 Kč. Při volbách 12.3. za účasti 22 členů nedošlo k žádným změnám, volilo se lístky. Konaly se 3 schůze. 22. srpna provedl kontrolu sboru okresní dozorce br. Ducháček a shledal vše v pořádku. Od firmy Pádr ze Smiřic byly zakoupeny nové hadice. 

1923 
21. ledna byl pořádán ples. Příjem za tento rok činil 2 249 Kč 22 hal. a bylo vydáno 2 201 Kč 94 hal. Celková částka činila 686 Kč 86 hal. 

1924 
27. ledna byl pořádán ples. 

1925
Na mimořádné valné schůzi, konané 8.3. za účasti 29 členů, proběhly volby, které se prováděly lístky. Velitelem byl zvolen Josef Linhart, náměstek Alois Přibyl, jednatelem Jan Čtvrtečka, členem výboru Jan Holý, vedoucím samaritánem sboru byl jmenován František Bek. 12.1. též přistoupilo 5 nových členů: Šinták Josef, Ptáček Arnošt, Hejzlar Jan ml. Kačer Antonín a Valášek František. Sbor doprovodil na poslední cestě svého nejstaršího člena Václava Hartmana. V tomto roce bylo 50 let župy Albrechtické. 

1926
Sbor oslavil 40 let svého trvání. Přistoupili 2 členové - Fiala Josef a Dyntar Jaroslav. Župní školy v Albrechticích se zúčastnil Josef Mach čp. 65. Členové sboru prováděli cvičení. 30. května se sbor zúčastnil okrskového cvičení v Černčicích, dne 28. října slavnostního odhalení pomníku padlých v 1.světové válce. Schůzová činnost v tomto roce byla slabá. 

1927
Sbor se rozloučil s jedním z nejobětavějších členů, Josefem Popelkou. Zasahoval při požáru na Sendraži a zúčastnil se hasičského sjezdu ve Slavětíně. Za člena se přihlásil František Švorc. 19.12. se konal ples.. 

1928
Na mimořádné shůzi dne 15.1. byly provedeny volby, prvně byl volen starosta sboru. Velitelem byl zvolen Josef Linhart, starostou Jan Mach, náměstkem Matěj Čejpa, jednatelem Jan Čtvrtečka, zbrojmistrem Jan Holý, cvičitelem Bohuslav Světlík. Sbor zakoupil látku na cvičné obleky, které ušil mistr krejčovský br. Jan Kasnar za 25 Kč za jeden oblek. 8. července se konal na zahradě starosty sboru hasičský sjezd na němž koncertovala ohnišovská hudba. Do sboru přistoupili 4 členové: Boh. Klimeš, Jos. Linhart, Jan Bořek a Lad. Bělobrádek. 5.2. provedl prohlídku okresní dozorce Ducháček. 20.2. sbor zasahuje při požáru na Sendraži. 

1929 
20.ledna byl pořádán ples. 6.7. se uskutečnil sjezd na sadě starosty Macha čp. 65, kde se provádělo sekyrkové cvičení. 
 
1930
12. ledna byl pořádán ples. Sbor se rozloučil s nejmladším členem Janem Bělobrádkem. 

1931
Složení činovníků při volbách: starosta Mach Jan, velitel Linhart Josef, náměstkem Čejpa Matěj, jednatel a pokladník Čtvrtečka Jan, zbrojmistr Holý Jan a cvičitel Světlík Boh. 24. června se sbor zúčastnil hašení požáru v Ohnišově. Za člena se přihlásil Rejthar Jan. 20. září provedl kontrolu sboru zemský hasičský dozorce Vojtěch Jirásek. 

1932
23. ledna byl pořádán ples. Sbor zakoupil hadice od firmy Josef Vystrčil&syn z Telče na Moravě. Byla stanovena požární přípřež podle majitelů koní. Sbor se zúčastnil sjezdu ve Spech. Nový okrskový dozorce byl Lad. Koldrt z Ohnišova. Zemřel Fr. Švorc. 

1933
11. února byl pořádán ples. Za člena byl přijat Josef Přibyl. Sbor se zúčastnil hasičského cvičení se stříkačkou v Janově. 

1934
27. ledna byl pořádán ples. Na mimořádné valné schůzi byl zvolen starostou Josef Linhart, jednatelem Jan Čtvrtečka, velitelem Josef Hylenka, cvičitelem Josef Mach ml., zbrojmistrem Jan Holý st., podvelitelem Bohumil Světlík a novou funkci vzdělávatele zastával Dobroslav Novotný. Bylo prováděno sekyrkové cvičení. Sbor se rozloučil se dvěmaa členy, Františkem Hylenkou a Jaroslavem Martínkem Přistoupili Jan Bořek a Josef Martínek. 

1935
Na záchranu Jiráskova divadla v Hronově věnoval sbor 10 Kč. Novými členy se stali Jan Hejzlar, Josef Póbl a Josef Vymetálek. 

1936
18. ledna byl pořádán ples. Sbor se rozloučil se členy Janem Mádrem, Stanislavem Markem a Josefem Holým. V tomto roce sbor oslavil 50 let od založení Sboru Dobrovolných hasičů v Bohdašíně. Slavnostní sjezd se konal 19. července. Na slavnostní schůzi v hostinci za přítomnosti 70 účastníků pronesli proslovy starosta sboru Josef Linhart, starosta obce Josef Vymetálek a okresní dozorce br. Ducháč z Krčína, který dával náš sbor za vzor při plnění hasičských povinností. Promluvil též poslanec Národního shromáždění Václav Pozdílek z Nahořan a vzdělavatel sboru br. Dobroslav Novotný, který uvedl, že za dobu trvání již odešlo (zemřelo) 27 členů. Odpoledne proběhlo veřejné cvičení na zahradě u Smolů čp. 43. Příjem za rok 1936 činil 7 663 Kč 35 hal., výdej 7 519Kč 55 hal. Celková hotovost činila 6 298 Kč 85 hal. V tomto roce se konalo 5 schůzí. u příležitosti oslav 50 let trvání sboru se provádělo svičení na stavení čp. 18 a čp. 17 a cvičení se žebříky na zahradě Josefa Smoly čp. 43. 

1937 
26. ledna se pořádal ples. 24.1. se konala valná schůze a byl podán návrh na zakoupení nové motorové stříkačky. Tímto úkolem byl pověřen výbor, který zaslal objednávku firmě Smékal ze Slatiňan a žádost k obecnímu úřadu o poskytnutí bezúročné půjčky. Motorová stříkačka byla zakoupena za 23 000 Kč. Byl upraven podvozek pro zapojení stříkačky. 23. října provedl kontrolu sboru krajský velitel br. Švorčík. Za člena byl přihlášen Václav Přibyl. Bylo rozhodnuto zakoupit nové čepice, pásy a přešít obleky. Členové sboru se zúčastnili 5 schůzí. 

1938 
V tomto roce došlo ke změnám ve výboru: jednatelem se stal Jan Martinek, pokladníkem Josef Fiala a vedoucím samaritánské stráže Jan Kasnar. Protože sbor potřeboval peníze, rozvíjí se kulturní činnost. 9. ledna je pořádán ples, ostatková zábava a členové sboru sehráli divadlo ,,Kde domov můj". Příjem z těchto akcí činil 520 Kč 10 hl. Sbor se také zúčastnil 6.3. pálení vatry a hasičského sjezdu ve Chlístově, župního sjezdu v Krčíně a okrskového cvičení v Jestřebí. Bylo prováděno cvičení se stříkačkou a sekyrkové cvičení. Sbor zaplatil příspěvek 2 Kč za člena do garančního fondu ČZHJ v Praze. Členové se rozloučili s br. Josefem Šintákem. Župa č. 81 Albrechtická protestuje proti zrušení župy. Sbor má 36 činných členů. Odstoupil Jan Rejthar čp 24. Schůzová činnost je bohatší, konalo se 11 schůzí. 

1939
29. ledna je pořádán ples, dále 12. března ostatková zábava a je sehráno divadelní představení ,,Cikánčin svatební závoj". 16.4. je předvedena hra ,,Mumraj na Vejrově". Příjem z těchto akcí činil 1097,70 Kč. Protože došlo k reorganizaci hasičstva, byl náš sbor řazen do OHJ č. 52 v Novém Městě nad Metují, I. obvodu a okrsku č. 3. Sbor zakoupil látku na 25 pracovních obleků. Jelikož se zrušil kroužek mládenců, bylo předáno veškeré jmění sboru (735,50 Kč) na zakoupení 40 m hadic. Sbor se zúčastnil slavnosti v Krčíně a Přibyslavi. Při požáru v obci 4. srpna byla poprvé použita nová motorová stříkačka (vyhořelo stavení člena sboru Jana Kasnara). Sbor se rozloučil s Václavem Mádrem a Adolfem Popelkou. Za nové členy byli přijati Boh. Čáp, Josef Mach ml. čp. 45. Stav členů: 34 činných, 12 přispívajících. Proběhlo 10 schůzí. 
 
1940
V tomto roce se sbor rozloučil s Josefem Machem a Janem Čejpou. Jsou došité nové stejnokroje, se kterými se sbor zúčastnil vítání biskupa a božího těla ve Slavoňově. Za četnické asistence byly provedeny prohlídky komínů. Sbor provedl opět cvičení s průměrnou účastí 15 členů. Měl 35 činných členů, 15 přispívajících, 1 člena čestného a 3 chráněnce. Během roku přistoupil Josef Štěpán ml. a přispívajícím členem se stal Fr. Vokál, řídící učitel. Bylo zhotoveno 25 nových pracovních obleků a 2 ks byly přešity, vše na náklad sboru. Hospodaření za tento rok činí 294,05 Kč. Za rok bylo ošetřeno členy samaritánské stráže 27 občanů. Sbor uskutečnil 7 schůzí. 

1941
25. února byla pořádána ostatková zábava, ze které činil zisk 222 Kč. U horního rybníku je postaven sušák na hadice. Přistoupil Miroslav Bělobrádek a sbor se rozloučil s Janem Kasnarem, Josefem Čtvrtečkou st. a Josef Čtvrtečkou ml. Po celé léto byly stavěny v požární zbrojnici hlídky. v dubnu a v květnu navštěvují 3 členové hasičskou školu 1. obvodu OHJ v Novém Městě nad Metují. V březnu je provedena prohlídka zbrojního materiálu za účasti starosty obce. Pohotovost členstva pro služby nařízené výborem je rozdělena do skupin: obsluha motorové stříkačky, obsluha ruční stříkačky, družstvo samaritánské, skupina hlídková. Během roku se konala 1 členská schůze a 5 výborových schůzí. 

1942
V tomto roce musel být předán veškerý majetek obci. Výborové schůze se zúčastnil zástupce velitele 8. kraje, br. Václav Stránský. Schůze se konaly v místnosti starosty sboru. Přistoupili Josef Hylenka ml., Josef Linhart čp. 4, Jan Škoda a Vladimír Smola. Noví členové se hned zapojili do cvičení. V rámci úpravy správních okresů byl zrušen okres Nové Město nad Metují a tím i OHJ č. 52. Náš sbor byl začleněn do 5. obvodu OHJ č. 39 - náchodské. Okrsek jsme tvořili spolu se sbory z Nového Hrádku, Dlouhého, Tisu, Mezilesí a Sendraže. 

1943 
Sbor dle nařízení hlásil 4 trubače. Ve zbrojnici na vratech musela být tabulka se zakreslenými okruhy 8 a 15 km, kam se musel sbor v případě nutnosti dostavit. Trval nedostatek benzínu. V tomto roce bylo zakázáno konat valné hromady a volby. Bylo také provedeno rozdělení okresu na 5 obvodů, náš sbor patřil k 5. obvodu, do kterého patřily sbory Nový Hrádek, Dlouhé, Tis, Bohdašín, Mezilesí a Sendraž. Obvodním velitelem je Jan Štěpán z Nového Hrádku. Dle nařízení musel mít sbor ke každému stroji dvě družstva a jedno záložní. 

1944
V lednu doprovodili členové na slavoňovský hřbitov Ladislava Bělobrádka. V prosinci jsou mobilizováni na zákopové práce do Dolních Rakous členové sboru ve věku 21 a 22 let: Jan Škoda, Josef Mach, Josef Linhart, Josef Hylenka a Vladimír Smola. 

1945
Dne 13. června se schází výbor na první schůzi v osvobozené vlasti, na které byl projednán přípis ČZHJ a další činnost. 9. září byla o Rokolské pouti pořádána zábava, která se vydařila. Výtěžek z této akce činil 2068,80 Kč. Též bylo zažádáno o 1 automobil se závěsem ke stříkačce. Velitel podal rezignaci a zastupuje ho v této funkci br. Josef Mach čp. 65. Byla obnovena schůzová činnost. V květnu provádějí členové požárního sboru odzbrojení německé armády, která ustupuje před Rudou armádou. Tu jsme v naší obci uvítali 10. května. 19. května se sbor zúčastňuje pohřbu občana naší obce Karla Kasnara, který padl v Praze na barikádách. 

1946
27. ledna je pořádán ples. Na valné schůzi, která se sešla 2. února v hostinci u Jindrů, starosta sboru uvádí, že se sbor opět schází po dobách útisku a utrpení a že sbor za dobu okupace získával nejvíce členů, protože byl jedinou organizací, která nebyla německými úřady rozpuštěna a mohla se tedy podílet na osvobozeneckém boji. Počet členů v době války činil 42 a po odchodu mnohých členů do pohraničí a jiných oblastí a mladých do vojenské služby klesl na 28. V předvečer výročí pražského povstání se sbor účastní pamětní tryzny s pálením vatry. V tomto roce se konaly 3 výborové schůze, 1 členská schůze a 1 valná hromada. Při volbách byl zvolen výbor v tomto složení:
velitel: - Josef Mach čp. 65
náměstek: - Jan Rejhar čp. 24
jednatel: - Jan Martínek čp. 69
pokladník: - Josef Fiala čp. 10
strojmistr: - Josef Mach čp. 45
zbrojmistr: - Josef Martínek čp.34
samarit. ref.: - Jan Kasnar čp. 25
členové sboru: - Josef Kačer čp. 26 a Josef Švorc čp. 18
Sbor se zúčastnil hasičského cvičení v Černčicích a v Olešnici v Orl. h., zasahoval při požáru v Mezilesí. Přistoupil Josef Kuhn čp. 47 a za přispívajícího člena byl přijat Josef Jindra. 

1947
Z plesu, konaného 19. ledna, byl zisk 3 727 Kč. Ve Vrchovinách se sbor zúčasnil hasičské slavnosti a odhalení pamětní desky br. Ulrichovi, obvodovému veliteli, který zahynul v Terezíně. Slavnost 3. okrsku se konala v Ohnišově a ve Valu. Sbor se také zúčastnil odhalení pomníku obětem nacismu na Dlouhém. Při volbách došlo ke změnám: jednatelem byl zvolen Jaroslav Dyntar a vzdělavatelem Dobroslav Novotný. V dopoledních hodinách 5. srpna se sbor účastnil hašení požáru v Ohnišově u paní Valáškové a večer hasil v Bohdašíně čp. 32 u pana Smoly, kde pro nedostatek vody nemohl účinně zasáhnout. Potřetí vyjížděl sbor do Tisu, kde hořelo u pana Aloise Přibyla. Za členy jsou přihlášeni Josef Ševc ml. a Jan Černý. Sbor se rozloučil s J. Bořkem a J.Vymetálkem. V tomto roce se konala jedna členská schůze a tři schůze výborové. Stav členů je 30 činných a 13 přispívajících. 

1948 
Tento rok se ples uskutečnil 17. ledna. Funkcionáři navštěvují školení, které pořádá OHJ. Bylo ustaveno požární družstvo, které se 11.7. zúčastnilo veřejného cvičení ve Slavoňově za účasti 21 členů. Na oslavách 1. máje v Krčíně zastupovalo náš sbor 11 členů, sjezdu na Skalce se zúčastnilo rovněž 11 členů. 18. září se konala slavnostní schůze za účasti bysterské hudby, předsedy MNV, předsedy AV NF, starosty Sokola a ředitele školy. Na závěr složili členové slavnostní slib a hudba zahrála národní hymnu a píseň ,,Bývalí Čechové". Byla provedena oprava motorové stříkačky, sušáku na hadice a byly zakoupeny 2 hadice B od firmy Smékal ze Slatiňan za 3 795,50 Kč. Stav členů k 31.12.1948 činil 31 činných a 13 přispívajících. Uskutečnilo se 6 výborových schůzí. 

1949
Tento rok je ples pořádán 10.1. a ostatková zábava 1.3. Zemřel bývalý velitel br. Josef Hylenka. Členové sboru se účastnili školení, které pořádala OHJ. Sbor byl také přítomen na hasičském sjezdu v Novém Městě nad Metují, 18.1. slavnosti u příležitosti návratu zvonu ve Slavoňově a svěcení zvonu v Bohdašíně. Členové se zúčastnili oslav 1. máje v Dobrušce ve stejnokrojích. 24. července byl uspořádán tajný výlet. V tomto roce proběhlo 9 schůzí a sbor začal provádět preventivní, samaritánské a technické přednášky. 
 
1950
Zemřel zakládající člen Antonín Přibyl. I letos byl pořádán ples. Sbor se zúčastnil 4.6. okrskového sjezdu ve Spech a 2.7. okresního sjezdu v Semechnicích. Za soudce z lidu byl navržen náš člen Jan Bořek. Členové odpracovali 750 hodin na lesních a obecních brigádách. Stav členů k 31.12.1950 byl 31 činných, 12 přispívajících, z toho 3 samaritáni. 22.10. se uskutečnil Den Československého hasičstva v Opočně ve znamení hesla: ,,Buduj vlast, posílíš mír". 14.5. se konalo okrskové cvičení v Novém Hrádku. V tomto roce se uskutečnilo 5 schůzí. 

1951
V tomto roce byl opět pořádán ples a ostatková zábava. Sbor se zúčastnil pohřbů členů Vojtěcha Světlíka, Josefa Obsta a Josefa Macha. Za nového člena byl přijat Jan Matěj čp. 16. V březnu byly konány volby, ale ke změnám nedošlo. Dne 2.6. se uskutečnil výlet do Teplic a Adršpachu. Zástupce OHJ předal diplomy nejstarším členům:
Matěj Čejpa - za 58 let činnosti ve sboru
Josef Linhart - za 51 let činnosti ve sboru
Jan Mach - za 51 let činnosti ve sboru
Jan Hejzlar - za 50 let činnosti ve sboru
Jan Holý - za 48 let činnosti ve sboru
Josef Čáp - za 47 let činnosti ve sboru
Končí éra Sboru dobrovolných hasičů a nový název zní: Místní hasičská jednota. V tomto roce se jednalo o přestavbě požární zbrojnice a konalo se 6 schůzí. 

1952
Ples byl pořádán 19. ledna. Na valné hromadě byl zvolen výbor v tomto složení:
předseda - Josef Linhart
místopředseda a velitel - Josef Mach
jednatel - Jaroslav Dyntar
kulturní referent - Dobroslav Novotný
pokladník - Josef Fiala
výcvikový referent - Josef Mach čp. 45
samarit. referent - Jan Kasnar
referent školení - Jan Martínek čp. 69
referent prevence - Jan Bořek
referent organizační - Josef Rejthar
zbrojmistr - Josef Martínek čp. 34
Sbor se zúčastnil okresního sjezdu ve Slavoňově, kde vystoupilo naše požární družstvo (ve výcviku PB 12). Byl uspořádán výlet autobusem do Kutné Hory a na Sečskou přehradu. Opět se jednalo o přestavbě požární zbrojnice. Za tento rok se 12x konalo cvičení požárního družstva a uskutečnilo se 6 schůzí. 

1953
V tomto roce dochází ke změně názvu hasič, od příště ponese název požárník a nový název organizace je Československý svaz požární ochrany. Činnost je slabá, cvičení jsou navštěvována v malém počtu. Zemřel Jan Čtvrtečka, bývalý jednatel. V letním období jsou drženy žňové hlídky. Schůzová činnost je slabá. 

1954 
23. ledna je pořádán ples. Činnost stagnuje, nepracuje výbor, ani členové. Při volbách došlo ke změně preventisty. Nastoupil Jan Martínek čp 69. Zemřel Václav Přibyl. O žních byly prováděny hlídky, bylo odpracováno 660 brigádnických hodin a bylo zakoupeno 20 m hadic. Schůzová činnost zůstává minimální. 

1955 
1. ledna je pořádán ples. Velitel podal rezignaci a na jeho místo byl zvolen Jan Martínek čp. 69. Výroční schůze se zúčastnil zástupce OV ČSPO s. Hofman. Sbor získává mladé členy: Josefa Černého, Josefa Fialu ml., Bohuslava Holého, Josefa Khuna, Jaroslava Machatu, Miroslava Mádra, Miroslava Měšťana, Jana Martínka, Josefa Skučka, Jaroslava Vymetálka, Zdeňka Vymetálka a Josefa Vymetálka. Sbor se rozloučil s Josefem Vymetálkem a Janem Hejzlarem. V tomto roce se konaly 3 schůze. 

1956
Tento rok byl ples pořádán 7. ledna. Mladí členové se zapojují do výcviku. Požární družstvo se umístilo v 1. kole na 5. místě. Jsou prováděny žňové hlídky. Přistoupili noví členové Jaroslav Machata st. a Josef Kačer. Došlo ke změně na místě strojníka, kam nastoupil Vladimír Machata. Zemřeli členové Matěj Čejpa, Josef Jindra a Jaroslav Bělobrádek. 10.10. bylo převedeno vozidlo od MNO Dodge WC 50 pro dopravu sboru a stříkačky. Sbor uskutečnil 3 schůze. 

1957 
Protože se sbor rozrostl o mladé členy, bylo rozhodnuto ustavit ještě jedno družstvo. První družstvo se probojovalo do 2. kola, které se konalo 14.7. v Deštném, kde obsadilo 6. místo, za něž obdrželo ,,Čestné uznání". Zemřel samaritán František Bek. Do MNV byli navrženi 4 členové: Josef Mach čp. 65, Josef Linhart čp. 4, Jaroslav Martinek čp. 55, Vladimír Machata ml. a Václav Přibyl čp. 51. 11.6. se sbor zúčastnil hašení požáru v Novém Hrádku. V tomto roce se konaly 4 schůze. 

1958
1.2. je pořádán ples. V tomto roce bylo započato s generální opravou horního rybníka. Dne 8.7. v ranních hodinách došlo k požáru stodoly čp. 45. Byla tak hustá mlha, že požár nebylo vidět z 200 metrů. Na výroční schůzi MJ ČSPO 30.11. byl přítomen za OIPO s. Nentvich a za OV ČSPO s. Poláček. Při volbách došlo k velkým změnám ve složení výboru:
předseda - Josef Fiala
velitel - Josef Kačer čp.26
strojník - Vladimír Machata
jednatel - Jan Dyntar
pokladník - Ferdinand Přibyl
Z funkce předsedy odešel br. Josef Linhart čp. 40, který byl činný ve výboru od roku 1911 a zastával funkce člena výboru sboru, náměstka, velitele, starosty a předsedy. Sbor uskutečnil 4 schůze. 

1959
Členové odpracovali na výstavbě vodní nádrže 1 666 hodin a na pomoc zemědělství 342 hodin. Cvičení požárního družstva proběhlo 8x a zúčastnilo se 10. května 1. kola v Mezilesí. Počet členů se koncem roku ustálil na 44. Od OIPO jsme obdrželi 2 pláště a duše 1050 x 16. Při žňových hlídkách jsme odpracovali 268 hodin. 
 
1960
Ples se uskutečnil 20. února. Je dobudována požární nádrž. Členové se zapojili do pomoci zemědělství a při výstavbě kravína odpracovali 1 036 brigádnických hodin. Cvičení požárnického družstva 12x. Jsou prováděny preventivní prohlídky. Došlo ke změnám ve výboru, pokladníkem se stal Josef Martinek čp. 34 a kulturním a propagačním referentem Josef Linhart. Byla provedena změna okresu. Ruší se okres Dobruška a od nynějška spadáme pod okres Rychnov nad Kněžnou. Tato změna znamenala i reorganizaci okrsku. V tomto roce se konaly 4 schůze.

1961 
V tomto roce doprovodil sbor na poslední cestě br. Jana Holého. Pokračovali jsme v brigádnické práci na pomoc zemědělství a při údržbě a opravě techniky a výzbroje bylo odpracováno 751 hodin. Při výroční schůzi došlo ke změnám. Velitelem se stal Miroslav Měšťan, preventistou Jan Kačer, pokladníkem Josef Světlík a organizačním referentem Josef Rejthar. Sbor se zúčastnil 2.7. hašení požáru v Ohnišově. Schůzová činnos byla na nízké úrovni. 

1962
Tento rok nastává v činnosti sboru krize, která se vyhrotila rezignací převážné většiny členů výboru. Na výroční schůzi, při které došlo k ostré výměně názorů, byl zvolen nový výbor ve složení:
předseda - Josef Hylenka
velitel - Jan Martinek
strojník - Václav Rejhar
jednatel - Jan Kačer čp. 86
kulturní a propagační referent - Josef Linhart


1963
Ples je pořádán 16. února. Jednalo se o výstavbě nové požární zbrojnice. Činnost nadále stagnuje 

1964
V tomto roce opouští naše řady nejmladší člen Jaroslav Khun. Je provedeno námětové cvičení ve Vanovce. Jinak je činnost slabá. Znovu se jednalo o výstavbě požární zbrojnice. Do MNV jsou navrženi: Josef Linhart čp. 4, Josef Kačer čp. 86 a Josef Hylenka čp. 60. Schůzová činnost dále stagnuje. 

1965 
Tento rok nastává zlepšení. Požární družstvo provádí cvičení a na okresní soutěži požárních družstev ve Žďáru nad orlicí dosahuje svého největšího úspěchu - vyhrává 1. místo v okrese. Došlo ke změně na místě jednatele, byl zvolen Miroslav Bělobrádek ml. Sbor doprovodil na poslední cestě tyto členy: Josefa Kačera a Josefa Linharta, dlouholetého funkcionáře sboru. Sbor se zúčastnil 80-letého výročí založení sboru v Mezilesí. 

1966
Protože nebylo možné zajistit povolení k výstavbě nové požární zbrojnice, byla zaslána stížnost na kancelář presidenta republiky. Po této stížnosti byla nakonec stavba povolena a bylo rozhodnuto, že s výstavbou započne na jaře roku 1967. Požární družstvo se zúčastnilo soutěže v Tisu a obsadilo 2. místo. Zemřeli členové Josef Čáp a Ferdinand Přibyl. Sbor byl přítomen otevření požární zbrojnice v Novém Hrádku. 

1967
Po delší době je pořádán opět ples a posvícenská zábava. Obě tyto akce se vydařily. Požární družstvo se zúčastnilo cvičení v Ohnišově. Došlo k dalším změnám - strojníkem se stává Josef Kačer čp. 26 a preventistou Václav Měšťan. Toho roku se konalo 10 schůzí. 

1968
V tomto roce se členové zakoupili nové vycházkové stejnokroje a rozloučili se s Janem Škodou a velitelem Janem Martínkem, za kterého byl do výboru zvolen František Dyntar. Za člena se přihlásil Petr Suchánek, Jan Škoda ml. a Miroslav Kasnar st. Byla zakoupena poplachová siréna, plachta na požární auto a byla provedena oprava čerpadla. Koncem roku se uskutečnila také změna pokladníka: stal se jím Ludvík Střelka st. Činnost okrsku je v tomto roce slabá. Na výstavbě nové požární zbrojnice byly vyzděny základy. 28.1. se opět konal ples. Uskutečnili se 4 schůze. 

1969 
Zemřeli členové br. Šinták a Jan Rejthar, které sbor doprovodil na poslední cestě. Za dlouholetou práci ve sboru byli odměněni nejstarší požárníci ,,Čestným uznáním" OV: Josef Hartman, Josef Ševc, Josef Mach čp. 56, Jaroslav Dyntar, Antonín Kačer a Josef Fiala. Činnost okrsku se nelepší a proto byl kooptován za člena OV náš člen Václav Měšťan, tím se stal okrskovým instruktorem. Za okrskového strojníka byl zvolen Josef Kačer. Pokračuje se ve výstavbě nové požární zbrojnice. Přistoupil další člen, Ludvík Střelka ml. Je opět pořádán požárnický ples. Uskutečnily se 4 výborové a 1 členská schůze. 
 
1970 
V tomto roce je pořádáno několik akcí, zejména ples, ostatková zábava s odpoledním průvodem masek a posvícenská zábava, která trvala dva dny. Byly zakoupeny starší bubny pro hudbu. Preventivní prohlídky jsou provedeny ve všech obytných budovách. Na výstavbě požární zbrojnice bylo odpracováno 1 140 hodin. Sbor se zúčastnil likvidace požáru skladováku v Bystrém. Za další nové členy se přihlásili Vladislav Škoda, Gerhard Mach a Josef Mach ml. Konalo se 6 výborových schůzí. 

1971 
Na výroční členské schůzi, konané 17.1., byl přítomen předseda OV SPO s . Dzubaba, který předal za dobrou práci v požární ochraně ,,Čestné uznání" OV těmto členům: Josef Kačer čp. 26, Jan Bořek, Josef Martínek, Josef Hylenka, Václav Přibyl, Josef Světlík, Josef Rejthar, Josef Linhart a Miroslav Bělobrádek st. Je pořádán požárnický ples, ostatková zábava s průvodem masek a dvoudenní posvícenská zábava. Sbor zakoupil 20 kusů zimních plášťů. Ke konci došlo k nejednotnosti členů výboru, což mělo za následek rezignaci některých členů. Požární družstvo se zúčastnilo námětového cvičení v Janově. 27.8. bylo provedeno noční okrskové cvičení v Bohdašíně. Uskutečnilo se 7 schůzí. 

1972
Na výroční schůzi 30.1. byl zvolen výbor ve složení: 
předseda - Josef Hylenka
velitel - František Dyntar
strojník - Josef Žďárek
kulturní referent - Josef Linhart
jednatel - Josef Šolín
preventista - Josef Martínek ml.
pokladník - Ludvík Střelka
Byla pořádána ostatková zábava. Požární družstvo se zúčastnilo SPD v Dlouhé Vsi. Okrskové námětové cvičení se konalo za naší účasti v Zákraví a v Olešnici v Orl. h. Sbor se zúčastnil pohřbů členů Josefa Rejthara, Antonína Kačera a Josefa Hartmana. Na výstavbě požární zbrojnice bylo odpracováno 1 340 hodin. Došlo ke změně okrskového instruktora, kterým byl zvolen náš člen Josef Kačer. Uskutečnilo se 7 schůzí výboru. 

1973 
Byla pořádána ostatková posvícenská zábava. Odznak ,,Vzorný strojník" získali Josef Kačer čp. 26, Josef Žďárek, Josef mach ml., Josef Hylenka a Josef Martínek ml. čp.34, ČSPD v Deštném v Orl. h. se zúčastnili naši členové jen přeboru jednotlivců. Bylo provedeno námětové cvičení v obci na kravín a okrskové cvičení v Ohnišově a v Olešnici v Orl. h. V září se sbor podílel na hašení požáru skladováku v Ohnišově. Na výroční schůzi byly za přítomnosti předsedy OV SPO s. Sedláčka předány členům Věrnostní medaile: za 40 let: Josef Mach čp. 40, Josef Martínek čp. 34, Josef Fiala, Jaroslav Dyntar, Josef Světlík, za 30 let: Josef Linhart čp. 4, Josef Hylenka, Ludvík Střelka, za 20 let: Vladimír Machata, Josef Kačer čp. 26, František Dyntar. Ve složení výboru došlo ke změnám. Velitelem byl zvolen Václav Měšťan a jednatelem Jaroslav Dyntar. Konalo se 6 schůzí. 

1974 
V dubnu došlo k odebrání technického průkazu od požárního vozidla a tím ochabla veškerá činnost sboru: velitel podal rezignaci. Ve spolupráci s MNV a s. Měšťana se podařilo zakoupit v UŠ v Bílých Poličanech jiné vozidlo (Praga RN), které bylo převezeno 22. listopadu. V tomto roce byly vyčištěny obě požární nádrže. Při volbách došlo k změnám: velitelem byl zvolen Josef Kačer čp. 26, hospodářem Václav Přibyl a kulturním referentem Jaroslav Linhart. Za člena se přihlásil Bohuslav Čečetka. Byla pořádána ostatková zábava. Uskutečnilo se 11 schůzí. 

1975 
Sbor se zúčastnil ukázkového cvičení CO v Olešnici v Orl. h. Za nové členy se přihlásili Pavel Kačer, Vladimír Machata ml a Miroslav Kasnar ml. Na SPD v Ohnišově se naše požární družstvo umístilo na 3. místě a v přeboru jednotlivců obsadili dvě první místa Josef Kačer čp. 26 a Pavel Kačer. Zúčastnili jsme se okrskového cvičení. Na výroční schůzi byl přítomen za KV SPO npor. s. Diblík a za OV SPO předseda s. Sedláček. Došlo ke změně preventisty, na jeho místo byl zvolen Vladislav Škoda. Čestné uznání obdrželi: Josef Novotný, Pavel Kačer, Jaroslav Linhart, Bohuslav Čečetka, Vladimír Machata ml. a Ludvík Střelka ml. Sbor se zúčastnil pohřbu Josefa Fialy. Byla založena kronika požárního sboru. Kronikářem se stal Dobroslav Novotný. Svaz uspořádal ostatkovou zábavu. Uskutečnilo se 11 schůzí. 

1976
V tomto roce bylo započato ve školení členů podle stanoveného plánu VR 76 za použití diafilmů. Vzpomněli jsme 90 let trvání sboru. Na soutěži PD, která se konala v Bystrém za účasti okrsků č. 13, 14 a 15, se naše požární družstvo umístilo na 3. místě a v přeboru jednotlivců obsadil Josef Kačer st. čp. 26 1. místo. V rámci okrsku byla provedena dvě cvičení v Ohnišově a v Janově. S vozidlem RN jsme se zúčastnili oslav 100 let trvání PO v Opočně a 90 let PO v Bystém. Na poslední cestě jsme doprovodili Ludvíka Střelku. Do našich řad vstoupil Luboš Škoda. ZO SPO pořádal tradiční ostatkovou zábavu. V tomto roce došlo ke změnám ve složení okrsku č. 15; okrsek je rozšířen o Val, Provoz a Chlístov. Uskutečnilo se 9 schůzí. 

1977 
Sbor se rozloučil s dlouholetým členem Josefem Machem. Pokračuje se ve školení VR 77. V soutěži PD ve Valu obsadilo naše družstvo 3. místo a v přeboru jednotlivců opět dvě první místa (Josef Kačer čp. 26 a Pavel Kačer). Na této soutěži obdrželi Čestné uznání OV Josef Žďárek a Čestné uznání KV Josef Kačer čp. 26, Josef Hylenka a Jaroslav Dyntar. 1. května vypkukl požár v lese JZD Ohnišov, kam se dostavil i náš sbor, ale nezasáhl. 30. srpna vypukl požár v čp. 29, kde sbor nemohl účinně zasáhnout pro poruchu čerpadla. Došlo ke změně preventisty, byl zvolen Jan Kačer. Tento rok se již nekonala další taneční zábava, protože nebyla k dispozici místnost. Bývalá hospoda, kde se tyto akce konaly, byla prodána. Na sušení hadic, byl postaven ocelový sušák. Novým okrskovým preventistou byl zvolen náš člen Josef Kačer, dosavadní instruktor. Uskutečnilo se 7. schůzí. 

1978 
Pokračuje se ve školení VR 78. V březnu jsou prováděny preventivní prohlídky. Požární družstvo se účastní 1. kola SPD v Ohnišově, kde v přeboru jednotlivců získal 1. místo Josef Kačer čp. 26. 13. dubna jsme převzali nové čerpadlo PPS 12 R. Byla provedena 2 námětová cvičení v obci a jedno okrskové, které se uskutečnilo v Rokoli s dopravou vody ze řeky. Zástupce KV SPO kpt. Diblík předal na výroční schůzi třem členům Věrnostní medaile: za 40 let: Dobroslav Novotný, Václav Přibyl, za 20 let: Zdeněk Vymetálek. V tomto roce se konalo 8 schůzí. 

1979
Pokračuje se ve školení dle VR 79, dále byl promítnut barevný film ze soutěže v Brně. Členové, kteří navštěvovali školení VR 76 - 79, se zúčastnili pohovorů. 10 členů obdrželo známku 1 a 3 členové známku 2. Naše řady opustili Josef Khun a dlouholetý samaritán Jan Kasnar. V soutěži požárních družstev ve Valu se naše družstvo umístilo na 1. místě v 15. okrsku. Uskutečnilo se 10 schůzí. 
 
1980
Pokračuje se ve školení VR za použití filmu. Přistoupil nový člen, Škoda Jan čp. 39. Družstvo se zúčastnilo SPD ve Valu a obsadilo 2. místo. V jednotlivcích byl 1. Josef Žďárek. 27.5. vypukl v obci požár v čp. 5, kde naše družstvo úspěšně zasáhlo. Uskutečnilo se 5 schůzí. 

1981 V tomto roce zemřeli 2 členové: Josef Martínek a Ludvík Střelka. 19.5. se náš sbor zúčastnil likvidace lesního požáru v Novém Hrádku pod Frymburkem. SPD se konala opět ve Valu a náš sbor obsadil 2. místo. Naše základní organizace má 32 členů. V obci bylo provedeno 78 preventivních prohlídek v obytných budovách. Členové odpracovali při veřejných akcích 523 brigádnických hodin. Konalo se 7 schůzí. 

1982
Zemřel Jaroslav Černý. Na SPD jsme obsadili 3. místo. 7 členů dostalo Věrnostní medaile. Závazek na tento rok byl splněn. Při volbách nedošlo ke změnám ve složení výboru. Členové v tomto roce sklidili 85q sena z těžko přístupných ploch a prováděli preventivní prohlídky. Na výroční členské schůzi obdrželi 4 členové Věrnostní medaile, odznak za příkladnou práci dostal Josef Hylenka. Uskutečnilo se 7 schůzí. 

1983 
Tento rok byl bohatý na svazové události. Konaly se okresní a krajské konference a v Praze IV. sjezd SPO ČSR a VI. celostátní sjezd SPO ČSSR. Naše řady náhle opustil Jaroslav Martinek. Jsou prováděny preventivní prohlídky v obytných budovách a drobných provozovnách. Členové se zúčastnili školení VR 83. Na soutěži PD se našemu družstvu nedařilo, obsadilo 6. místo. 12.6. jsme se zúčastnili hašení požáru skladováku ve Valu. V obci byla provedena 2 námětová cvičení na velkokapacitním seníku JZD. Na výroční členské schůzi 9.12. se zúčastnil zástupce KV SPO s. Netík. Náš dlouholetý předseda ZO se dožil životního jubilea 60 let a obdržel od organizace dárkový koš s blahopřáním. Za nového kronikáře byl zvolen Josef Kačer čp. 26. Konalo se 8 schůzí. 

1984 
V tomto roce zemřel dlouholetý člen naší organizace a kronikář Dobroslav Novotný. Při preventivních prohlídkách bylo prohlédnuto 68 obytných budov, 2 zemědělské objekty a 1 malá provozovna kovodružstva. SPD se družstvo zúčastnilo v Ohnišově a obsadilo 4. místo. Členové VPS absolvují školení VR 84 a zároveň i testy. Socialistický závazek byl splněn ve všech oblastech. Za nového jednatele byl zvolen Luboš Škoda. V obci byla provedena 2 námětová cvičení na objektech JZD a preventivní prohlídky objektů. Uskutečnilo se 9 schůzí. 

1985 
Na poslední cestě jsme doprovodili našeho člena Josefa Macha. Na SPD v Ohnišově obsadilo naše družstvo 5. místo v okrsku. Bylo provedeno 73 preventivních prohlídek a byla uskutečněna 2 námětová cvičení na objekty JZD, kravína a velkokapacitního seníku za použití závlahy. 10.8. se sbor zúčastnil oslav 100 let trvání založení požárního sboru ve Sněžném a oslav 100 let trvání požárního sboru v Mezilesí. V tomto roce byla v obci provedena kontrola požární zbrojnice náčelníkem OIPO a byla slovena pochvala veliteli požárního sboru s. Josefu Kačerovi za vzorný pořádek a uložení výzbroje v požární zbrojnici. Na výroční členské schůzi byly zahájeny přípravy na oslavy 100. výročí založení požárního sboru v obci.